RepublicOnline Voorwaarden voor Internet Bankieren

Republic Voorwaarden voor Internet Bankieren

U erkent door het registratieformulier RepublicOnline te ondertekenen dat u hebt gelezen, begrepen en Heeft ingestemd met de volgende voorwaarden en de procedures die zijn opgenomen in de beveiligingsbrochure voor De toegang tot uw accounts en informatie op uw pc beschermen, en akkoord gaan met deze voorwaarden en Voorwaarden en procedures zijn commercieel redelijk.

Algemeen

Deze overeenkomst bevat de voorwaarden voor het gebruik van Internet Bankieren van de Republic Bank (“RepublicOnline”).

In deze overeenkomst verwijzen de woorden “u” en “uw” naar de rekeninghouder(s) en de tekenbevoegden.

Republic Bank (Suriname) N.V. (“Republic Bank”) biedt u RepublicOnline, een dienst die u in staat stelt om elektronisch toegang te hebben tot uw rekeningen en de volgende activiteiten te verrichten:

 • Saldo opvragen
 • Rekeningen betalen
 • Overboekingen van en naar uw eigen rekeningen of naar rekeningen van derden
 • Afschriften opvragen
 • Credit card aanzuiveringen
 • Internationale overmakingen
 • Het uploaden van bestanden
 • Overmakingen naar andere lokale banken

Toegang tot rekeningen

Elke transactie die via RepublicOnline wordt gedaan middels uw username, password en ID secure card, wordt zonder verdere verificatie geacht door u te zijn geautoriseerd. Republic Bank wordt bij deze gemachtigd deze transacties uit te voeren, alsook uw rekening(en) daarvoor te belasten.

Alle rekeningen die via RepublicOnline toegankelijk moeten zijn, dient u te vermelden in uw RepublicOnline aanvraag. Om verschillende rekeningen te kunnen koppelen, moet u de tekenbevoegde zijn van deze rekeningen.

U dient uw wachtwoorden veilig te bewaren en voor uzelf te houden. Indien u denkt of weet dat een onbevoegde zich toegang heeft verschaft of zal verschaffen tot RepublicOnline, of dat uw wachtwoord(en) bekend is/zijn bij onbevoegde(n), dient u onmiddellijk contact te maken met de Republic Bank op het telefoonnummer (597) 427024 of (868) 623-4725, en de nodige stappen te ondernemen om het/de wachtwoord(en) te wijzigen. Republic is bevoegd om onmiddellijk te handelen op basis van elke machtiging die is ontvangen per e-mail via RepublicOnline. Indien u andere(n) toestaat gebruik te maken van RepublicOnline of uw wachtwoord(en), of bij gebruik door een onbevoegde, bent u aansprakelijk voor elk verlies dat is geleden als gevolg van verrichte transacties.

Rekeningen betalen

Wees u zich ervan bewust dat opdrachten tot het betalen van rekeningen, ten minste vijf (5) werkdagen voor de feitelijke vervaldatum van de rekening moeten worden gegeven. Republic Bank is niet aansprakelijk voor verlies of schade geleden als gevolg van late betaling van een rekening of van een verkeerde betaling. U kunt via RepublicOnline rekeningen betalen tot een bedrag van SRD 100.000 / EUR 15.000 / USD 15.000 per dag.

Overmakingen

U kunt Republic Bank alleen opdracht geven gelden over te maken van en naar uw rekeningen, wanneer het saldo op die rekening daarvoor toereikend is of zal zijn op het moment dat die opdracht wordt gegeven. Republic Bank is niet verplicht tot uitvoering van een opdracht indien er niet voldoende gelden, met inbegrip van kredietfaciliteiten, beschikbaar zijn op de rekening.

U kunt via RepublicOnline overmakingen verrichten naar eigen rekeningen of naar rekeningen van derden, tot een totaal bedrag van SRD 100.000 / EUR 15.000 / USD 15.000 per dag.

Kosten en Tarieven

RepublicOnline is een dienst die u kosteloos wordt aangeboden. De gebruikelijke kosten van uw bankrekening, transacties of andere diensten blijven van toepassing. Republic Bank behoudt zich het recht om haar tarieven periodiek te herzien en de vergoeding voor deze dienst te wijzigen of aan te passen indien nodig. U wordt op de hoogte gesteld van dergelijke aanpassingen zodra ze van toepassing worden.

Andere overeenkomsten

Tenzij anders vermeld, is deze overeenkomst additioneel bij alle andere bestaande overeenkomsten tussen u en de Republic Bank, inclusief card overeenkomsten, rekeningbevoegdheden met de bank of Republic Securities Limited of kaarten die eerder door u zijn ondertekend. Bij tegenstrijdigheid tussen bestaande overeenkomsten en deze overeenkomst, heeft de bestaande overeenkomst voorrang, met uitzondering van de bepalingen in deze overeenkomst betreffende Betalingen van rekeningen en Overmakingen.

Veranderingen in Dienst/ Bepalingen

Republic Bank is bevoegd te allen tijde de RepublicOnline dienst en de bepalingen van deze Overeenkomst te veranderen. U wordt van elke verandering op de hoogte gebracht zoals vereist volgens de toepasselijke wet.

Indien u gebruik maakt van RepublicOnline nadat een verandering van de voorwaarden van kracht is geworden, wordt de herziene Overeenkomst met de voorwaarden aan u voorgelegd op het eerstvolgend moment van inloggen. U dient dan “I Agree” (Akkoord) te selecteren om aan te geven dat u de herziene voorwaarden accepteert. Indien u het niet eens bent met de herziene voorwaarden, selecteert u “I Disagree” (Niet Akkoord). U zult dan geen toegang hebben tot RepublicOnline.

Opzegging

U mag deze Overeenkomst te allen tijde opzeggen door schriftelijke kennisgeving aan Republic Bank. Republic Bank behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht uw gebruik van RepublicOnline te beperken, op te schorten of te beëindigen en om deze Overeenkomst op te zeggen, om welke reden en op welk moment dan ook. De dienst RepublicOnline wordt niet stopgezet zolang niet alle transacties die nog in behandeling zijn, zijn verwerkt.

Vertrouwelijkheid

U heeft recht op een vertrouwelijke behandeling van uw informatie, met dien verstande dat Republic Bank informatie omtrent u en uw rekeningen mag verstrekken naar aanleiding van opvraging van kredietgegevens, overeenkomstig de wet, krachtens juridische procedure of dagvaarding, of indien openbaarmaking nodig of wenselijk is, of ter bescherming van het belang van Republic.

Het is de beslissing van de Internetgebruiker om persoonlijke informatie mee te delen aan Republic Bank via deze website. Republic Bank is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk, en zal evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde toegang tot, of interceptie van informatie verstrekt via deze website. De informatie verstrekt aan Republic Bank via deze website wordt geacht eigendom te zijn en te blijven van de Bank.

Beperking van Aansprakelijkheid

Republic Bank levert elke mogelijke inspanning om een optimaal functioneren van de dienst RepublicOnline te garanderen. Republic Bank is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alleen de via RepublicOnline verstuurde instructies die daadwerkelijk zijn ontvangen. Republic Bank is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen om welke reden dan ook in niet onder haar controle vallende communicatiefaciliteiten, welke van invloed kunnen zijn op de nauwkeurigheid of tijdigheid van door u verzonden berichten.

Republic Bank is niet verantwoordelijk voor verlies of vertraging in verzending van instructies, als gevolg van het gebruik van een dienstverlener die toegang biedt, of veroorzaakt door browser software. Republic Bank is tevens niet verantwoordelijk voor door u opgegeven onjuiste instructies of betaalopdrachten welke niet lang genoeg van tevoren zijn verstrekt om tijdige betaling mogelijk te maken.

De informatie die u van Republic Bank ontvangt, wordt geacht betrouwbaar te zijn. Echter, dit kan alleen worden verschaft naar beste vermogen en voor uw gemak en is niet gegarandeerd. Republic Bank is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nauwkeurigheid, volledigheid, beschikbaarheid of tijdigheid van informatie, of voor enige investering of andere beslissing genomen op basis van die informatie. De Bank is niet verantwoordelijk voor systeemonderbrekingen of de onbereikbaarheid van de Dienst waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, storingen veroorzaakt door een computervirus of gerelateerde problemen.

NOCH DE REPUBLIC BANK, NOCH ENIGE ANDERE INFORMATIEVERSTREKKER GEEFT EEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE BETREFFENDE DE SOFTWARE VOOR INTERNET BANKIEREN OF DIENSTEN OF BROWSERS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET NIET SCHENDEN VAN EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN, TENZIJ HET AFWIJZEN VAN ZODANIGE GARANTIES BIJ WET VERBODEN IS.

Republic Bank is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden door u, of enige verstrekking van van informatie voortvloeiend uit een transactie door u met betrekking tot uw Rekening(en) verricht en u dient de Republic Bank volledig schadeloos te stellen daarvoor, indien:

 • u onvoldoende geld op de rekening heeft voor het uitvoeren van de transactie, of indien die specifieke rekening is opgeheven;
 • u verzuimt heeft volledige, correcte of actuele instructies te geven voor een overmaking van gelden of betaling van een rekening;
 • u niet ruim genoeg van tevoren instructies heeft gegeven voor overmaking of betaling van een rekening, zodat de begunstigde kan worden gecrediteerd tegen de tijd dat het geld verschuldigd is;
 • u beweert dat u de instructie niet heeft gegeven en uw wachtwoord(en) was (waren) gecompromitteerd;
 • opnames van specifieke rekeningen zijn verboden bij gerechtelijk bevel;
 • stopzetting van een betaling niet kan worden uitgevoerd omdat die reeds is aangeboden en waarvan een rapport van zodanige aanbieding als vermeld door Republic Bank afdoend bewijs is.
 • Republic Bank redelijkerwijs vermoedt dat de transactie in strijd zou kunnen zijn met de wet of de rechtsstaat;
 • een transactie niet wordt verwerkt vanwege officiële feestdagen, hoe deze ook wordt gepland;
 • schommelingen optreden in de wisselkoersen gepubliceerd nadat u uw instructie had opgestuurd.

U gaat ermee akkoord te streven naar een minnelijke schikking van welk geschil of onenigheid dan ook voortvloeiende uit deze Overeenkomst tussen u en Republic Bank.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Republic Bank en de aan haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en vestigingen, alsmede hun functionarissen, directeuren, medewerkers en alle derden-leveranciers en hun respectieve functionarissen, directeuren en medewerkers, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor en tegen elke aansprakelijkheid, schade, toekenning, schikking, verlies, claim en uitgave, met inbegrip van redelijke juridische honoraria en uitgaven en kosten van onderzoek (collectief, “Schadeloosstelling”) ten gevolge van claims van derden.

Beveiliging

U gaat ermee akkoord en bevestigt dat uw persoonlijke informatie om in te loggen, wachtwoorden en ID Secure Card, niet moeten worden gedeeld met of bekendgemaakt aan wie dan ook en dat u alleen toegang zult vragen tot uw rekeningen door middel van de login-identificatie en wachtwoorden aan u toegewezen. U gaat ermee akkoord dat Republic Bank bevoegd is tot het verwerken van instructies die wij van u ontvangen onder uw wachtwoorden, en dat deze procedures commercieel redelijk zijn.

Elektronisch Bericht

Omdat Internet e-mail en mobiele sms-transmissies eventueel niet optimaal beveiligd zijn, stemt u ermee in het risico te accepteren, informatie te ontvangen en contact met ons te maken op de volgende wijze:

1. Telefonisch, alleen via (597) 427024 of (868) 623-4725 voor navraag waarbij de overdracht van vertrouwelijke klantrekeninginformatie vereist is.

2. Via e-mail (email@republicbanksr.com) voor algemene vragen waarin geen vertrouwelijke klantrekeninginformatie is vervat.

U stemt er tevens mee in om communicaties betreffende uw rekening elektronisch of via sms te ontvangen en dat u niet zult proberen de ontvangst van berichten te omzeilen. U wordt geacht naar u gestuurde elektronische berichten ontvangen te hebben wanneer deze worden uitgestuurd naar u. Republic Bank is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor deze verzendingsmethode of voor het onderschept worden van enige verzending.

Abonnement op sms-waarschuwingen (alerts)

 • Sms-waarschuwingen worden gezonden naar het mobiele nummer genoteerd op het registratieformulier.
 • De gebruiker is verplicht de Bank te verwittigen of zijn/haar profiel bij te werken om veranderingen in mobiele nummers door te geven.
 • De Bank is niet aansprakelijk voor sms-waarschuwingen die worden gestuurd naar niet-beoogde ontvangers indien de mobiele nummers niet zijn bijgewerkt of onjuist zijn.
 • Uw Telecommunicatiebedrijf brengt kosten in rekening voor het verzenden en ontvangen van tekstberichten op uw mobiele telefoon voor deze dienst.

Algemeen

U bevestigt dat de informatie op het registratieformulier naar uw beste weten nauwkeurig is en dat u Republic Bank zo gauw als mogelijk zult verwittigen van elke wijziging in de informatie zodra die zich voordoet.

In verband met uw aanvraag voor RepublicOnline, kan de Republic Bank contact met u opnemen voor het ondertekenen van belangrijke documenten die bij Republic Bank moeten worden ingediend voordat de rekening(en) toegankelijk is (zijn).

Indien één of meer van de bepalingen van deze Overeenkomst om welke reden ook geacht wordt ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar te zijn, blijven de overige bepalingen geldig en uitvoerbaar. U stemt ermee in dat kennisgeving of correspondentie van u aan Republic Bank, niet via RepublicOnline, maar schriftelijk moet geschieden en geadresseerd moet worden aan het door u gekozen kantoor (“home branch”).

Op deze overeenkomst is het Surinaams recht van toepassing.